Algemene Voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

2. Onze offertes zijn exclusief BTW en exclusief veiligheidsmaatregelen op de werf. Ze zijn slechts bindend wanneer zij door de bestuurder werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de opdrachtgever ons binnen de geldigheidstermijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast. Alle offertes zijn tegen eenheidsprijzen. Op het einde van de werken worden de uitgevoerde hoeveelheden opgemeten en gerekend aan de opgegeven eenheidsprijzen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen worden bewezen.

3. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de opdrachtgever mogen zij niet misbruikt worden, noch door de opdrachtgever, noch door derden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op eerste verzoek moeten de bovengenoemde stukken worden teruggegeven.

4. De offertes zijn opgemaakt zonder verbintenis van leverings- en uitvoeringsdata. De eventuele opgegeven data zijn steeds indicatief.

De uitvoeringstermijn vermeld in het contract, wordt in ieder geval geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer en zonder dat een schadevergoeding verschuldigd is, wanneer de opdrachtgever hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Voorbeelden van onvoorziene omstandigheden zijn: aanhoudende en uitzonderlijke perioden van ongunstige weersomstandigheden die het werk tenminste vier uur per dag onmogelijk maken, ongevallen, stakingen, lock-out, brand, oorlog en de daaraan verbonden gevolgen, onderbreking in de toevoer van materialen, schaarste van grondstoffen, gebrek aan drijfkracht en in het algemeen elke oorzaak die een schorsing in de normale gang der werken of leveringen tot gevolg kan hebben en dit zowel bij de aannemer, zijn onderaannemers of leveranciers.

Wanneer de uitvoeringsdatum wordt geschorst of onderbroken door de opdrachtgever of door zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de opdrachtgever werken, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 125euro per dag voor gederfde winst. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

De opdrachtgever van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van 5euro per dag, met een maximum van 2% van de aannemingsprijs. Deze vergoeding wordt geacht alle welkdanige schade te dekken die de opdrachtgever zou kunnen lijden ingevolge de laattijdige oplevering, alles inbegrepen, niets uitgezonderd. De vergoeding is in voorkomend geval slechts verschuldigd voor de periode volgend op de ontvangst door de aannemer van de aanmaning bij aangetekend schrijven door de opdrachtgever. Bovendien is ze enkel verschuldigd in het geval dat nevenaannemers van de aannemer hierdoor hun werken niet kunnen aanvangen / verder zetten of indien het gebouw niet tijdig in gebruik kan genomen worden ten gevolge van de vertraging van de aannemer. Deze vergoeding vervalt indien de opdrachtgever de betaalvoorwaarden in deze overeenkomst niet stipt naleeft.

Als de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werken bijkomende werken vraagt, behoudt de aannemer zich het recht voor een verlenging van de oorspronkelijk vastgestelde termijn te vorderen. De aannemer heeft het recht meerwerken of wijzigende werken niet te aanvaarden zonder voorafgaandelijk akkoord over de termijnverlenging.

5. De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

6. Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de opdrachtgever.

7. De niet-geïncorporeerde goederen blijven eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald. De aannemer mag bovendien, zonder toestemming van de opdrachtgever, de geïncorporeerde niet-betaalde goederen losmaken en terugnemen.

8. Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de opdrachtgever, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

9. De werf dient door de opdrachtgever toegankelijk gemaakt te worden om de normale en veilige uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend aan de opdrachtgever.

10. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De opdrachtgever aanvaardt deze uitvoeringsregels.

11. Tenzij andersluidend schriftelijk beding wordt er overeengekomen dat, als er binnen de 8 dagen na de plaatsing geen bemerkingen aangetekend worden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief te zijn aanvaard. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

12. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

13. De zichtbare gebreken of gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zoniet worden zij geacht aanvaard te zijn.

14. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten binnen de 8 dagen na de ontdekking worden medegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.

15. De 10-jarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en 2270 BW is, waar wettelijk voorzien, van toepassing. Daarnaast wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan een constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. De waarborg dekt evenwel niet: het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen, overmacht, een opzettelijke fout van om het even welke persoon waaronder de opdrachtgever of zijn aangestelde, vorst of vochtschade.

16. De opdrachtgever is tegenover derden, en inzonderheid tegenover zijn naburen, volledig aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de uitvoering der werken, wanneer de aannemer geen enkele fout kan worden ten laste gelegd.

17. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de opdrachtgever, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitvoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs.

18. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht de uitvoering van de werken te onderbreken tot betaling, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), zal de opdrachtgever deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in art. 17.

19. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50euro en een maximum van 2000euro en dit in toepassing van art. 1152 en 1229 van het BW.

20. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

21. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang van de werken.

22. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum op de zetel van de aannemer, zonder disconto.

23. Al onze facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst aangetekend worden betwist.

24. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd, onverminderd de mogelijkheid voor de aannemer te dagvaarden voor de Vrederechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

25. Binnen de zeven werkdagen te rekenen van de dag die volgt op de ondertekening van dit contract, heeft de opdrachtgever het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de aannemer hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de opdrachtgever aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn.